Súhlas na spracúvanie osobných údajov na marketingové účely na webe

Udelenie súhlasu: Zaškrtnutím políčka a podpísaním tohto formulára nižšie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "ZoOOÚ") a všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov č. 2016/679 (ďalej len ako "GDPR") udeľujem spoločnosti PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 46 931 970, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 86764/B (ďalej len ako "prevádzkovateľ") súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mail (ďalej ako "osobné údaje") aj na marketingové účely (najmä na zasielanie newslettra, zasielanie ponúk a reklám na produkty a služby prevádzkovateľa, ako aj na produkty a služby spoločností a partnerov skupiny, hodnotenie spokojnosti klientov) (ďalej ako "účel").

Obdobie súhlasu: Tento súhlas je prevádzkovateľovi udelený na obdobie troch (3) rokov.

Dobrovoľnosť: Poskytnutie tohto súhlasu je plne dobrovoľné. V prípade, ak je tento súhlas udeľovaný zo strany osoby mladšej ako 16 rokov, tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje jej zákonný zástupca.

Odvolanie súhlasu: Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov na daný účel je možné kedykoľvek odvolať, a to písomne na adresu prevádzkovateľa: PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava alebo e-mailom na e-mail info@privateconsultinggroup.sk, alebo telefonicky na čísle +421 2 210 213 20 (v prípade telefonického odvolania súhlasu bude potrebné overiť vašu totožnosť). V prípade odvolania súhlasu nebude prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje na daný účel.

Ostatné informácie pre dotknutú osobu: Týmto vám ešte dávame na vedomie, že podľa ZoOOÚ a GDPR:

  • osobné údaje budú spracúvané prevádzkovateľom a ostatnými príjemcami, ako je bližšie uvedené v informačnom memorande na daný účel;
  • máte právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu, aké osobné údaje o vás spracúva, vysvetlenie od prevádzkovateľa ohľadom spracúvania osobných údajov, požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, o ich výmaz, opravu, aktualizáciu, obmedziť ich spracúvanie alebo zabezpečiť ich prenos k inému subjektu;
  • v prípade pochybností o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov SR;
  • komplexné informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov nájdete v informačnom memorande, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.privateconsultinggroup.sk. a www.p-wm.sk.

V prípade, ak budete mať ďalšie otázky ohľadom spracúvania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa písomne na adrese PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, e-mailom na info@privateconsultinggroup.sk alebo telefonicky na +421 2 210 213 20.

TOP